Výstavní katalogy
z příruční knihovny Katedry humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

Jedním z úkolů, před nímž stála roku 1993 nově založená restaurátorská škola v Litomyšli, byla potřeba založit odbornou knihovnu. Během let se tento cíl podařilo beze zbytku naplnit, zpočátku zejména díky nezištným dárcům, kteří knihovní fond darem obohatili o velké množství publikací týkajících se restaurování, památkové péče, dějin umění, obecné historie i výtvarného umění. Význačné místo mezi nimi zaujímá Jiří Kaše, který mimo jiné daroval škole sbírku několika tisících výstavních katalogů, které dobou vydání sahají od současnosti až do doby první republiky a vyskytují se mezi nimi unikátní a běžně nedostupné publikace.

Když se roku 2005 stává škola jako fakulta restaurování součástí Univerzity Pardubice, počíná se v jejích dějinách epocha, jíž můžeme bez nadsázky označit za „věk nové slávy”. Včlenění restaurátorské školy pod univerzitní křídla bylo ovšem složitým procesem, který se neobešel bez jistých disonancí. Za jeden z takových momentů můžeme považovat skutečnost, že shodou různých okolností tato sbírka výstavních katalogů nebyla vtělena do fondu Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice.

V rámci projektu DOCEO PRO CULTURA byl tento neuspokojivý stav konečně napraven, výstavní katalogy z příruční knihovny katedry humanitních věd byly katalogizovány. Rejstřík je on-line přístupný zde a je možno v něm plnohodnotně vyhledávat.

Lze předpokládat, že sbírka katalogů se bude nadále rozrůstat, jak díky akademickým pracovníkům, tak i studentům školy. Chápejte, prosím, tento stručný úvodní text jako výzvu k rozšiřování této významné sbírky.

© 2014-2015 Věra Kašparová, Petr Horák
logo esf